کمک به سازمان خيريه محک

                                 

از تمام سرورانی که موسسه خیریه میشناسند

تقاضا میشود تا به آنها اطلاع رسانی کنید

که جای بنر های این موسسات در سایت نسیما خالی نباشد

از تمام کسانی که به نغع امور خیریه کانال تلگرامی دارند

یا به طریقه های مختلف در این امر شرکت دارند تقاضا میشود

تا در طرح نسیما مهربانی شرکت کنند .

 

***راه های ارتباطی ما با شما***

 

       تلفنهای تماس و ایمیل                        آیدی تلگرامی   

.